Se alla

Personal

Måndag 30 maj 2022

Engagerad personal som trivs på jobbet är den bästa garantin för bra resultat. Löner skall vara marknadsmässiga och kompetensen i ständig utveckling. Frågor kring jämställdhet och arbetssätt skall alltid följas. Former för personalens inflytande skall utvecklas, exempelvis genom intraprenader eller självstyrande grupper.

Regionen behöver utveckla sin attraktivitet som arbetsgivare. Värdegrund och resultatmål skall vara tydlig mot chefer och medarbetare. Chefer skall ges större befogenhet att hantera, ekonomi, personal och verksamhet. Medarbetarnas delaktighet och insyn skall öka.

Personalrekrytering är och kommer att vara prioriterat. Rekrytering till bristyrken kan stimuleras med utbildning och utveckling. Äldre kan stimuleras att jobba vidare. Tidigare anställda kan lockas tillbaka. Det finns många olika vägar att pröva.

Systemet med hyrpersonal är ett hot mot ekonomi, kontinuitet och arbetsplatsens utveckling. Ett program för minimering av hyrpersonal måste utarbetas, i första hand inom Nära vården där kontinuitet är extra viktigt.

Liberalerna föreslår:

  • Skapa självstyrande enheter där personalen bestämmer mer, som intraprenader.
  • Ge stöd till utvecklingen av goda arbetsplatser.
  • Skapa stimulanser för svårrekryterad arbetskraft.
  • Förstärk förändringen av vården med ökat stöd för utvecklingsprojekt.
  • Fast personal prioriteras. Hyrpersonal bör minimeras. Snabba åtgärder krävs.